عضویت انجمن مشاورین ایران

عضویت انجمن مشاورین ایران

9 تیر1400
عضویت انجمن مشاورین ایران

شرکت توسعه دانش تجارت دیبا، با تکیه بر تجربیات موفق خود در همکاری با صنایع مختلف در زمینه های مختلف مشاوره بازاریابی و سایر زمینه های مدیریتی به عضویت حقوقی انجمن مشاورین مدیریت ایران پیوست 

نظرات
ارسال نظر