چگونه شرکت های کالاهای مصرفی ، پذیرای چابکی در طی پاندمی کووید-19 گردیدند

چگونه شرکت های کالاهای مصرفی ، پذیرای چابکی در طی پاندمی کووید-19 گردیدند

چگونه شرکت های کالاهای مصرفی ، پذیرای چابکی در طی پاندمی کووید-19 گردیدند

17 اردیبهشت1400
چگونه شرکت های کالاهای مصرفی ، پذیرای چابکی در طی پاندمی کووید-19 گردیدند

در شروع همکاری ما با مجموعه ایران ادز در تولید محتوا به همکاری مشترک در انتقال دانش مدیریتی با انتشار ترجمه مقالات مکنزی پرداختیم 
چگونه شرکت های کالاهای مصرفی ، پذیرای چابکی در طی پاندمی کووید-19 گردیدند 
How consumer companies are adopting agility during the COVID-19 pandemic, February 2021
این مقاله در فوریه 2021 منتشر شده و به موضوع چابک سازی در شرکت های کالاهای مصرفی پرداخته است 
بسیاری از شرکت های کالاهای مصرفی ، تحت فشار در طی پاندمی کووید-19 به سمت چابکی گام برداشتند. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که چگونه آنها می توانند به انطباق خود با چابکی تسریع بخشیده و چه شیوه هایی را در سازمان بکار گیرند. 
برخی از نقاطی که به پذیرش چابکی سرعت بخشیده شامل : 
فناوری: کنترل نقاط تشدید شده در تقاضای آنلاین 
تحقیق و توسعه و نوآوری، توسعه بسته بندی های جدید برای تجارت الکترونیک 
زنجیره تامین: حفظ نرخ تامین موجودی کالا بدون متحمل شدن هزینه های اضافی 
بازاریابی: بهبود برگشت سرمایه 
و در طی پاندمی ، شرکت های فعال در کالاهای مصرفی مجموعه مشترکی از روش های چابک سازی را با مشتری مداری، تعریف اهداف کمتر و موثرتر ، تیم های میان وظیفه ای ماموریت محور ، تصمیم گیری سریع تر و تغییر در ذهنیت ها و رفتارها اتخاذ نمودند. 

متن کامل این مقاله را در ایران ادز بخوانید: 
 

نظرات
ارسال نظر