تحقیقات بازار محصول: بخش بندی محصول

ارائه پیشنهادی که نیازهای گروه هدف را بطور کامل برآورده کند و ارزش های شناخته شده توسط مشتریان را پاسخ گوید. چالش اصلی متخصصانی هستند که بتوانند پیشنهاداتی را برای هر گروه از افراد و کل سبد محصولات با اطلاعات دقیق و مرتبط ارائه نمایند.

سوالات اصلی: 
آیا سبد محصولات و خدمات ما، دارای محصولات خاصی است که می تواند برای مشتریان در این بخش مهم باشد؟ 
کدامیک از محصولات ما به بهترین وجه پاسخگوی نیاز گروههای خاص مشتریان است؟ 
چگونه با توجه به نیازهای مشتریان بالقوه و بالفعل، سبد محصولات خود را بهینه سازی کنیم؟ 
یک سبد محصول متناسب با یک گروه از مشتریان نه تنها به موفقیت یک شرکت کمک می کند بلکه به بهبود عملکرد فروش محصولات در مناطق خاص یاری رسانمده و رضایت و وفاداری مشتریان هدف را به محصول افزایش می دهد. ارزیابی یک سبد محصول باید ماهیت محصولات و مدل خرید را در نظر بگیرد. بعنوان مثال، ارزیابی سبد کالاهای مصرفی FMCG ها با ارزیابی یک سبد محصول لوکس کاملاً متفاوت است. مطالعات بخش بندی نیز ممکن است برای خدمات نیز انجام پذیرد. 
پیشنهاد ما: 
مطالعات مربوط به تقسیم بندی بازار ما را به این نتیجه می رساند که آیا محصولات و خدمات موجود یک شرکت نیازهای گروههای هدف را برآورده می کند یا خیر؟ آیا آنها امکان جابجایی مشتری بین دسته های قیمتی را فراهم می کنند؟ علاوه بر این یک مطالعه بخش بندی محصول، بینشی در مورد اینکه عناصر یک سبد محصول به ایجاد چه مشاغلی کمک می کند و اینکه نمونه محصولات باعث حفظ یا از بین رفتن چه بخش هایی از کسب و کار می شود کمک می نمایند. 
فرایند انجام کار: 
مطالعات تقسیم بندی محصول خود را با ارزیابی کیی بر اساس مصاحبه گروههای متمرکز آغاز می کنیم. این کار با مصرف کنندگان معمولی از گروه کالای مورد نظر و همچنین کاربران موجود محصولات انجام می شود. پس از تعریف ویژگی های اصلی درک مولفه ها و دنبال کردن مصاحبه کارگاهی با مشتری ( با هدف تعیین عناصر اصلی استراتژی محصول مورد آزمایش) ما به قسمت مطالعات کمی می رسیم. در این مرحله، داده های مربوط به مقادیر کمی بیان می شود تا نقاط قوت و عف یک محصول یا خدمت و گردش مشتری را نشان دهند. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در مطالعه، همراه با داده های فروش شرکت، ما را قادر می سازد تا با بررسی دقیق یک ساختار پیشنهادی انجام دهیم و توانایی پاسخگویی به انتظارات بازار را ارزیابی کنیم. 
ابزارها :
تست 
مصاحبه 
تحقیق 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات