تحقیقات بازاریابی: تست های کمپین های بازاریابی

کمپین های بازاریابی معمولاً شیوه های گرانقیمتی هستند. برای اطمینان از اینکه سازمان شما حداکثر ارزش سرمایه گذاری خود را بدست آورد، ضروری است که قبل از شروع کار تحقیق و آزمایش انجام پذیرد. بعد از آن مجدداً به سنجش اثربخشی بپردازید. 

سوالات اساسی: 
آیا مشتریان کمپین های تبلیغاتی من را درک می کنند؟ 
آیا تبلیغات، پیام مورد نظر را به مخاطب منتقل می کنند؟ 
آیا تبلیغات من، متمایز از تبلیغات رقبا می باشد؟ 
آیا تبلیغات من، نتایج مطلوبی را به دنبال دارد؟ 
تست مفهومی تبلیغات را می توان به سه دسته تحقیقاتی کلی تقسیم کرد: گروه اول: شامل تست های پشتیبانی از تدوین استراتژی های تبلیغاتی است. چنین تست هایی با انتخاب فرم ها و مواد تبلیغاتی بصورت انفرادی انجام شده و تحلیل می گردد. گروه دوم: شامل تحقیقاتی در ارتباط با اثربخشی ایده های جدید و نحوه ارتباط آنهاست و سرانجام گروه سوم: تحقیق بر اساس ارزیابی اثربخشی تبلیغاتی اجرا شده بر اساس معیارهای آگاهی از برند، پیام تبلیغاتی دیداری و نتایج تغییرات در تصویر برند است. 
پیشنهاد ما: 
در مورد تست های انجام شده قبل از برگزاری کمپین های تبلیغاتی، مشتریان ما گزارشی را دریافت می کنند که مفاهیم تست شده را ارزیابی و تغییراتی را توصیه می کند تا قبل از شروع کمپین به آن توجه گردد. 
در مورد آزمون تست اثربخشی کمپین، مشتری گزارشی را ارائه می کند که مقایسه ای از شاخص های آگاهی از برند و مناطق تحت پوشش تبلیغات ( بعنوان مثال عناصر تصویر برند، تاثیر در شناخت برند، ارتباط مشتری با نام برند) را ارائه می دهد. 
فرایند انجام کار: 
این تحقیقات معمولاً ترکیبی از تکنیک های کیفی در مراحل اولیه است ( مانند گروههای متمرکز) و تکنیک های کمی که بعدا در طی پروژه بکار گرفته می شود. تیم تحقیقاتی ما گزارشی را تهیه می کند که حاوی توصیه های اقدامات بیشتر در مورد توسعه و اصلاح استراتژی های تبلیغاتی است. در مورد آزمایش اثربخشی کمپین، معمولاً آزمونهای کمی انجام می پذیرد مانند روشهایی چون بررسی تحت وب یا مصاحبه تلفنی 
ابزارها: 
گروه متمرکز 
مصاحبه 
تحقیق 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات