پروژه های تحقیقات بازار: پیش بینی فروش

پروژه های تحقیقات بازار: پیش بینی فروش 
با تعیین اندازه بازار و سهمی که رقبا در اختیار دارند، می توانیم فروش بالقوه برای بازاریابی محصول را تخمین بزنیم 
سوالات اصلی: 
اندازه بازار ما دارای چه مقدار پتانسیل بالقوه است؟ 
تغییرات ایجاد شده در بازار صنعت و خدمات ما چه تاثیری بر اندازه آن گذاشته است؟ 
رقبای ما چه سهمی از بازار را در اختیار دارند؟ 
پیشنهاد ما: 
با درگیر کردن تیم های بازاریابی و فروش و مطالعه گسترده پیش بینی واقعی از فروش بدست آوریم و استراتژی های واقع بینانعه را تعریف کنیم. تارگت های مطالعه نشده تنها از بین برنده انگیزه و هدر رفتن منابع سازمان است. 
متدولوژی : 
مطالعه منابع باز 
هوشمندی رقابتی 
ابزارها: 
اطلاعات منابع باز
مصاحبه های فردی 
مصاحبه های تلفنی 
ممیزی خرده فروشی 
مشاهده 
مصاحبه عمیق 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات