پروژه های تحقیقات بازار: انگیزه و رفتار مصرف کننده

پروژه های تحقیقات بازار: انگیزه و رفتار مصرف کنده 
برای تحریک تقاضای محصول، ماهیت رفتار انسانی برای ایجاد ارتباط با مخاطبین هدف ضروری است. تعیین انگیزه های خریداران در تصمیم گیری های بازاریابی مهم و قابل توجه است 
سوالات اصلی:
روند تصمیم گیری خرید چگونه است؟ 
چه چیزهایی در محصول مهم است و ویژگی ها و روند آن چگونه است؟ 
چه عادت هایی در گروههای مختلف مشتری وجود دارد؟ 
پیشنهاد ما: 
شناسایی عادات، رفتار و انگیزاننده های خریداران شما برای تصمیم گیری های هدفمند امری ضروری است. 
متدولوژی:
منابع باز
روش های کیفی 
مسیر تصمیم خرید 
ابزارها: 
گروه متمرکز
دریافت اطلاعات از منابع باز
مصاحبه های فردی 
مشاهده 
تحقیقات آنلاین 
مصاحبه عمیق 
ملاقات در منازل 
 

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات