پروژه های تحقیقات بازار : سنجش اندازه و سهم بازار

پروژه های تحقیقات بازار: اندازه و سهم بازار
هدف مهم این پروژه سنجش پتانسیل یک محصول و نتایج عملکرد رقابتی است. اندازه کل بازار فروش محصول بر اساس جغرافیا انجام می شود و به ما امکان می دهد تا میزان تولید بالقوه در بازار محصول را تخمین بزنیم. 
سهم بازار نسبت فروش کالاها و خدمات یک شرکت خاص در مقایسه با فروش کالاها و خدمات مشابه در بین تمامی فعالین رقیب در بازار است. این شاخص به تصمیمات بازاریابی و مدیریت کمک می کند. 
سوالات اصلی :
بازارهای بالقوه فروش محصولات و خدمات ما کدام است؟ 
پتانسیل فروش در هر منطقه جغرافیایی در بازار محصولات و خدمات ما چقدر است؟ 
عملکرد ما نسبت به رقبا برای دریافت سهم بازار چگونه است؟ 
پیشنهاد ما: 
مطالعات مربوط به اندازه و سهم بازار به پیش بینی فروش و استفاده حداکثری از پتانسیل بازار و نحوه عملکرد در مقابل رقبا کمک می کند. 
متدولوژی انجام کار: 
ما در انجام تحقیقات بازار این پروژه از مطالعه منابع باز و هوشمندی رقبا استفاده می کنیم 
ابزارهای انجام تحقیق: 
ابزارهای ما بنا بر موارد مختلف شامل ابزارهای ذیل می تواند باشد
اطلاعات از منابع باز
مصاحبه های فردی 
مصاحبه تلفنی 
ممیزی خرده فروشی 
مشاهده 
مصاحبه عمیق 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات