سنجش تصویر سازمانی

تحقیقات تصویر شرکت اغلب با تحقیقات برند اشتباه گرفته می شود. تصویر شرکت گستره بزرگتری از دامنه یک نام تجاری دارد. این موضوع به کل شرکت مربوط می شود، درک آن توسط مشتریان و شرکای تجاری و رقبا 

سوالات اصلی 
مشتریان شرکت چه درکی از ما دارند؟ 
چه چیزی شرکت ما را از رقبا متمایز می سازد؟ 
چگونه مشتریانمان را به سمت خود جلب کنیم؟ 
چه موارد مورد توجه مشتریان ماست؟ 
چالش اصلی بخش های روابط عمومی امروز، مدیریت موثر تصویر شرکت هاست. چنین فعالیت هایی بین واقعیت و تصویر مورد نظر تمایز قائل می شوند. شرکت ها را می توان از منظر داخلی (تصویر شخصی، ادراک شرکت توسط کارکنان) و خارجی ( درک اشخاص بیرون از سازمان مانند مشتریان یا شرکای تجاری) مورد بررسی قرار داد. 
تحقیقات تصویر شرکت اغلب به همراه سایر انواع تحقیقات انجام می پذیرد. این امر به بهینه سازی سرمایه گذاری کمک می کند. بعنوان مثال هنگام نگاه به تصویر بیرونی شرکت، تصویر سازمان با فعالیت های تحقیقات برند ترکیب می شود. به همین ترتیب ممکن است رضایتمندی کارکنان داخل سازمان نیز مورد سنجش قرار گیرد. 
پیشنهاد  ما: 
تحقیقات تصویر سازمان به تجزیه و تحلیل نقاط قوت و قابل بهبود شرکت از دیدگاه مشتریان هدف می پردازد. این امر شامل ارزیابی عملکردی و رویکرد عاطفی است. نتیجه توصیه هایی در مورد چگونگی تقویت جنبه های مثبت تصویر شرکت ضمن حذف نکات منفی است. تحقیقات تصویر داخلی و خارجی شرکت می تواند منجر به تدوین یک استراتژی جامع روابط عمومی گردد. بیشتر اوقات، اولین مطالعه ابزارهای ساده ای را ارائه می دهد که می تواند بطور منظم برای بررسی تغییرات تصویر شرکت و اثربخشی فعالیت های بازاریابی ، بویژه در حوزه کمپین های روابط عمومی مورد استفاده قرار گیرد. 
فرایند انجام کار: 
از آنجا که بدنبال شناخت مناطق اصلی در مورد تصویر شرکت هستیم باید متغیرهای هدف را شناسایی و مورد سنجش قرار دهیم. نظارت بر متغیرهای قوی امکان ردیابی هرگونه تغییر مثبت یا منفی را فراهم می کند. هم چنین بعنوان روشی برای سنجش اثربخشی کمپین ،تصویر شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. در هر مرحله از تحقیقات روش های جمع آوری اطلاعات متفاوت است. اینکه این مطالعه در هر گروه هدف موجود و بالقوه انجام پذیرد و هر دوی آنها را شامل شود امری حیاتی است. 
ابزارها:
گروه متمرکز 
مصاحبه 
بررسی 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات