بررس رفتار مصرف کننده

درک رفتار مصرف کننده با این هدف انجام می شود که مصرف کنندگان چگونه و به چه منظور از یک محصول یا خدمت معین استفاده می کنند. با این تحقیقات می توان محصولات و خدمات یک شرکت را با نیازهای بازار تطبیق داد. تحقیقات در مورد رفتار مصرف کننده عمومی ترین دسته مطالعات مرتبط با مصرف کنندگان است. این امر به شرکت ها کمک می کند تا محصولات و خدمات خود را از دیدگاه مصرف کننده بنگرند. 

  • نیازهای مشتری من چیست؟ 
  • چگونه می توانم خریداران محصولات خود را پیدا کنم؟ 
  • چگونه و به چه منظور مشتریان از محصولات من استفاده می کنند؟ 
این بررسی متمرکز بر رفتار مشتری، به مدیران این امکان را می دهد تا عملکردهای کاملا جدید و روش های جدید ارائه خدمات را بیابند. تحقیقات مصرف کننده به گونه ای طراحی می شود که می تواند اطلاعاتی در مورد رفتار واقعی مصرف کننده را در مراحل تصمیم گیری نشان دهد. این مطالعه ممکن است در نقطه خرید یا مصرف نیز انجام شود. 
پیشنهاد ما: 
این پژوهش نشاندهنده چگونگی استفاده از ایده های سازنده برای محصول و نحوه استفاده از آن با رفتار واقعی مصرف کننده است. ما گزارشی از نقاطی را ارائه می دهیم که سازمانها بنتوانند در معرفی محصولات و خدمات و کاربردهای آن از آن بهره گیرند و اهداف تولید خود را با گوناگونی جامعه هدف منطبق سازند. ممکن است شما مزیتی را بعنوان کاربرد جدیدی در محصول ایجاد کرده باشید و نظر مصرف کنندگان در مورد آن مثبت یا منفی باشد. ضمنا این مطالعات به شما درباره رفع موانع استفاده از توابع پیش بینی شده در محصول طراحی شده در مرحله توسعه محصول نیز کمک می نماید. 
روش انجام کار: 
ما برای دریافت دیدگاه جامع مصرف کننده، از ترکیبی از تکنیک های تحقیق کمی و کیفی استفاده می کنیم. مرحله اولیه بطور کیفی انجام می شود تا ابعاد مختلف موضوع شناسایی شده و پس از تجزیه و تحلیل آن با پشتیبانی منابع اطلاعاتی دست آمده، ما با مطالعه کمی از فراوانی و شدت رفتارهای خاص مصرف کنندگان آگاه می شویم .
ابزارها: 
مصاحبه 
مشاهده 
تحقیق 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات