در اینجا شما با چشم انداز، ماموریت و ارزش های ما 
پروژه هایی که پتانسیل انجام آن وجود دارد 
پروژه های انجام شده توسط شرکت توسعه دانش تجارت دیبا معرفی می شود