ابزارهای تحقیقات بازار: گروه متمرکز

ابزارهای تحقیقات بازار : گروههای متمرکز Focus Group
یکی از روش های تحقیق کیفیُ مبتنی بر پانل پاسخ دهندگان تبادل نظر در گروههای متمرکز است.با این ابزار بحث پیرامون تعدادی موضوعات متمرکز شده و یک مجری مسلط هدایت بحث را بر عهده می گیرد. در این میزگرد شرکت کنندگان نظرات خود را بیان می کنند و به نظرات سایر اعضای گروه متمرکز پاسخ می دهند.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات