ابزارهای تحقیقات بازار: مشاهده

ابزارهای تحقیقات بازار: مشاهده observation
روش جمع آوری اطلاعات اولیه بازاریابی با مشاهده گروههای مصرف کننده- وضعیت بازار- مشاهده اطلاعات اضافی در مورد محصول را در یک مطالعه جامع فراهم می کند. این روش در ساختن فرضیه ها و اعتبارسنجی داده ها کمک کننده است. اساس این روش برای گشودن قفل در نقاطی است که مبهم می باشد. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات