معرفی ابزارهای تحقیقات بازار: تست کور

تست کور یا Blind testing 
در این ابزار در حین آزمایش، توجه مخاطب فقط به محصول معطوف است . به استثنای ویژگی های برند آن از جمله بسته بندی، قیمت، نشان تجاری آزمون درمورد درک مخاطب هدف از خصوصیات ذاتی محصول در حین استفاده از جوانب مثبت و منفی است. این روش درک مخاطب از محصول را به جای کیفیت حاصل از تصویر نام تجاری مشخص می کند.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات