ابزارهای بازاریابی: مصاحبه تلفنی

ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه تلفنی telephone interview
CATI ( مصاحبه تلفنی با رایانه) یکی از ارزانترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مساپل است زیرا به شما امکان می دهد تا در کوتاه ترین زمان به نمونه بزرگی دست یابید. در یک مصاحبه تلفنی اپراتور از یک پاسخ دهنده در قالب یک پرسشنامه ساختاریافته سوال می کند. تمام پاسخ ها در یک برنامه خاص ضبط می شود و در این روش تحقیق کاملاْ به کنترل صدای مصاحبه می پردازد. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات