ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه عمیق In-depth Interview

ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه عمیق In-depth Interview

این ابزار شامل گفتگویی مفصل با پاسخ دهندگان با طرح سوالاتی در مورد موضوع موردمطالعه است. مصاحبه هایی که توسط یک مجری مسلط و حرفه ای یا طرحی از پیش تعریف شده انجام شده است. هدف آن تشویق پاسخ دهنده به صحبت در مورد یک موضوع خاص ، برای دریافت پاسخ صحیح است. 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات