ابزارهای بازاریابی: تحقیقات آنلاین

ابزارهای تحقیقات بازار: تحقیقات آنلاین 
این روش بعنوان روشی مقرون به صرفه است کهنه تنها بودجه را کاهش می دهد بلکهمنجر به کاهش زمان انجام تحقیقات می گردد.پاسخ دهنده با ارسال دعوت نامه از طریق پست الکترونیکی به یک نظرسنجی دعوت می شود و پاسخ دهندگان می توانند زمان و مکان مصاحبه خود را تعیین کنند. این روش با یک ضرب العجل کوتاه سطح بالایی از امکان ادغامچند رسانه ای را ایجاد می کند. 

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات