معرفی ابزارهای تحقیقات بازار : خرید مخفی mystery shopper

معرفی ابزارهای تحقیقات بازار : خرید مخفی mystery shopper

ابزار خرید مخفی که mystry shopper  نیز نامیده می شود روشی برای ارزیابی کیفیت خدمات و انطباق با استانداردهای محصول و خدمت در شرکت را فراهم می سازد. این ابزار برای انجام یک خرید آزمایشی و تماس اولیه بطور ناشناس برای کشف و شناسایی رویداد واقعی بازار شکل می گیرد. 

نظرات ارسال شده
4.8 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات