ابزار تحقیقات بازار: مصاحبه در خانه

ابزار مصاحبه در منزل بعنوان یکی از ابزارهای تحقیقات کمی home interview در محل سکونت پاسخ دهندگان و ا بین خانواده های منتخب برای پاسخ دهی و با توافق قبلی پاسخ دهنده انجام می شود. این ابزار امکان نظرسنجی طولانی تر و بصری سازی بیشتر در این روش را فراهم می کند. 

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات