معرفی ابزارهای تجقیقات بازار: بازدید از منازل Home visits

معرفی ابزارهای تجقیقات بازار: بازدید از منازل Home visits

پژوهشگر در این تحقیقلت با مولفه های قوم نگاری، نحوه استفاده از محصول را در محل اقامت مصرف کننده بیان می کند. این روش فرصتی را برای کشف سبک زندگی مخاطبان هدف، درک مصرف کننده، دیدن فرصت های بهبود محصول، موقعیت و نمایش آن در برنامه های پیشبرد و مواد تبلیغاتی فراهم می کند. 

نظرات ارسال شده
4.8 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات