ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه های رو در رو

ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه های رو در رو

ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه های رو در رو  personal interview
یکی از متداول ترین ابزارها در تحقیقات بازاریابی مصاحبه شخصی رو در روست - مصاحبه های شخصی معمولاْ توسط یک پرسشنامه ساختار یافته که به موجب آن مصاحبه کننده با پاسخ دهنده ارتباط رو در رو برقرار می کند انجام می شود. مصاحبه های حضوری در مکان های مختلف ملنند خیابان- خانه- فروشگاه و .... انجام می پذیرد.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات