معرفی ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه با رایانه

معرفی ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه با رایانه

CAPI/ CAWI/ TAPI
مصاحبه شخصی به کمک رایانه یا مصاحبه حضوری با تکمیل خودکار توسط رایانه شخصی را شامل می شود. این روش مزایای واضحی دارد، فرمتی برای نشان دادن مود ویدئویی و تصیری، انتقال منطقی در پرسشنامه توسط نرم افزار کنترل می شود تا خطاها را به حداقل برساند. داده های نظرسنجی پس از تکمیل از کاغذ منتقل نمی شوند و امکان راه اندازی سریع پرئژه ها در یک جغرافیای بزرگ را دارد. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات