متدولوژی تحقیقات بازار: اندازه گیری اثربخشی کمپین های تبلیغاتی

متدولوژی تحقیقات بازار: اندازه گیری اثربخشی کمپین های تبلیغاتی

متدولوژی تحقیقات بازار: اندازه گیری کمپین های بازاریابی 
در طول تحقیق ، نشان می دهد که چگونه تعداد پاسخ دهندگان از مخاطبان هدف پیام های تبلیغاتی قابل اندازه گیری است و چگونه تبلیغات در سطح آگاهی برند مخاطبان تاثیر می گذارد. 
هنگام ارزیابی اثربخشی کمپین های تبلیغاتی که اغلب برای اندازه گیری آگاهی از نام تجاری شناخته شده، محصول یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. 
هنگام انجام مصاحبه قبل و بعد از تبلیغات، ممکن است نحوه پاسخگویی نسبت به ویژگی محصول روشن شود 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات