متدولوژی تحقیقات بازار: خرید مخفی

متدولوژی تحقیقات بازار: خرید مخفی 
روش ارزیابی کیفیت خدمات و انطباق با استانداردهای شرکت. در این روش با مراجعه به سالنها، رستورانها، دفاتر خرده فروشی و ..... بعنوان خریدار مخفی با انجام یک آزمایش در تماس اولیه با آن مواجه می شویم. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات