متدولوژی تحقیقات بازار: مطالعات پنل

متدولوژی های تحقیقات بازار: مطالعات پنل ( مطالعات طولی )  longitudinal (panel study
این روشی از تحقیق است که در آن به همه پاسخ دهندگان یکسری سوال مربوط به یک موضوع مشترک داده می شود، بنابراین ارزیابی پویایی آزمودنی امکان پذیر است. 
بطور مثال در یک تبلیغات، یکسری مصاحبه ها قبل و بعد انجام پذیرفته و ممکن است نحوه پاسخگویی نسبت به خصوصیات محصول روشن شود . 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات