متدولوژی تحقیقات بازار: مسیر تصمیم گیری و خرید

متدولوژی تحقیقات بازار: مسیر تصمیم گیری و خرید Purchase and decision journey
توسعه رسانه های اجتماعی و سایر کانالهای ارتباطی دیجیتال باعث تغییر در الگوی بازاریابی می شود. نقش تجربه شخصی و تجربه بررسی های دیگر مصرف کنندگان درباره محصولات موجود در سایت های تخصصی، نقش اساسی در تصمیم گیری توسط مصرف کنندگان دارد. درک این تصمیمات اطلاعات مهمی را برای ساخت مناسب ارتباطات بازاریابی فراهم می کند و امکان تنظیم خصوصیات محصولات را فراهم می کند. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات