متدولوژی تحقیقات بازاریابی : مطالعات مسیر

متدولوژی تحقیقات بازار: مطالعه مسیر  tracking study
مطالعات پیگیری مسیر برای فهمیدن اینکه آیا می خواهید روحیه مخاطب هدف و پویایی ارتباط آن با محصول یا خدمات را تغییر دهید، انجام می شود. برخلاف مطالعات پانل، پاسخ دهندگان نباید افراد یکسانی باشند، اگر چه آنها از دسته مخاطبان یکسانی هستند. مطالعات پیگیری معمولاً براساس یک روش کیفی منظم انجام می شود. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات