متدولوژی های تحقیقات بازار : تحقیقات کمی

متدولوژی تحقیقات بازار: تحقیقات کمی یا quantitative research 
 تحقیقات کمی گروهی از اقدامات است که در آن اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش های آماری و ریاضی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 
روشهای کمی بزرگترین بخش تحقیقات بازار را شکل می دهد و شام بسیاری از روش ها و ابزارهاست. 
غالباً از روشهای کمی برای تایید فرضیه ها و توسعه آنها در طی تحقیقات کیفی استفاده می شود. 
شرکت توسعه دانش تجارت دیبا دارای تجارب گسترده و حرفه ای برای انجام موضوعات تحقیقات کمی است 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات