متدولوژی تحقیقات بازار : تجزیه و تحلیل متقارن

متدولوژی تحقیقات بازار: تجزیه و تحلیل متقارن Conjoint analysis
تجزیه و تحلیل متقارن یک روش آماری برای شناسایی ترجیحات مصرف کنندگان است. این تجزیه و تحلیل بهترین ویژگی های پیکربندی محصول را بصورت مناسب نشان می دهد. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات