متدولوژی تحقیقات بازار: Van Westendorp`s PSM

متدولوژی تحقیقات بازار : Van Westendorp`s PSM 
این روش به تعیین قیمت مطلوب محصول و خدمات کمک خواهد کرد. این مطالعه شامل یک نظرسنجی است که در آن درک مشتریان را در چهار قیمت مورد آزمون قرار می دهد. چه قیمتی بسیار بالا بنظر می رسد؟ چقدر بالا؟ اما قابل قبول و قیمت بهینه و بسیار پایین که تردید در کیفیت محصول را ایجاد می کند. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات