متدولوژی تحقیقات بازار : BPTO

متدولوژی تحقیقات بازار: بازار برند-قیمت Brand-Price Trade-Off یا BPTO
محققان با استفاده از این روش وضعیت بازار را الگوبرداری کرده و تغییرات قمت در سری رقابتی را مورد بررسی قرار می دهند. این روش با پیشنهاد انتخاب بین محصولات صورت می پذیرد. تکنیک هایی که به پیش بینی پاسخ مصرف کننده به تغییرات قیمت، شناسایی رقبای اصل ، تعیین ارزش برند کمک می کند. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات