متدولوژی تحقیقات بازار: تست مونادیک

متدولوژی تحقیقات بازار: تست مونادیک monadic-testing
شامل نمایش یک محصول از پاسخ دهنده است و شناسایی نظر در مورد آن، بدون مقایسه با سایر محصولات است. این روش برای آزمایش خواص هر محصول استفاده می شود. 
اگر از این روش در نظرسنجی قیمت استفاده می کنند. به پاسخ دهندگان یک سوال واحد در مورد قیمت داده می شود (خریدن/ نخریدن)
برای اندازه گیری دقیق تر کشش تقاضا مطالعه با چندین سلول مونادیک انجام می شود. زمانی که پاسخ دهندگان مختلف قیمت های مختلفی از خودشان نشان می دهند. 
این روش عمدتاً برای تایید مفاهیم قبلاً تایید شده می باشد، تکنیک های اصلاح شامل آزمونهای پی در پی است. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات