متدولوژی تحقیقات بازار: شناسایی تقاضا

متدولوژی تحقیقات بازار: شناسایی تقاضا یا Identification of demand 
یکی از موضوعات کلیدی که در تعیین مخاطب مورد استفاده قرار می گیرد، شناسایی تقاضاست. قبل از بخش بندی بازار باید معیارهای اجرای آنرا مشخص کنیم. سن، جنسیت و درآمد واضح ترین معیارهاست که نیاز به مطالعات عمیقی ندارد، اما علت تقاضا دارای پیچیدگی است که با این روش به شناسایی آن می پردازیم 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات