متدولوژی تحقیقات بازار: NPS

متدولوژی تحقیقات بازار: سنجش وفاداری NPS
شاخص وفاداری NPS نشاندهنده تعهد مصرف کننده به محصول یا مارک تجاری است و برای ارزیابی آمادگی برای خرید مجدد استفاده می شود. این مطالعه نسبت طرفداران نام تجاری نسبت به منتقدان و افراد بی طرف را برجسته می کند. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات