متدولوژی تحقیقات بازار: مطالعه منابع باز

متدولوژی تحقیقات بازار: studying open source- desk research 
برای انجام کارهایی مانند تعیین اندازه بازار و پیش بینی فروش، ما از روش هایی مانند مطالعه منابع باز، آمار رسمی، مطبوعات موضوعی، پایگاه داده های گمرکات ، نشریه ها و انجمن های حرفه ای، سایت های رقبا و ... استفاده می کنیم. 
در برخی موارد، بویژه در بخش B2B با استفاده از ارزیابی غیرمستقیم اطلاعات مربوط به بازارهای مکمل مورد بررسی قرار می گیرد. 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات