متدولوژی تحقیقات بازار: مطالعه منابع باز

متدولوژی تحقیقات بازار: studying open source- desk research 
برای انجام کارهایی مانند تعیین اندازه بازار و پیش بینی فروش، ما از روش هایی مانند مطالعه منابع باز، آمار رسمی، مطبوعات موضوعی، پایگاه داده های گمرکات ، نشریه ها و انجمن های حرفه ای، سایت های رقبا و ... استفاده می کنیم. 
در برخی موارد، بویژه در بخش B2B با استفاده از ارزیابی غیرمستقیم اطلاعات مربوط به بازارهای مکمل مورد بررسی قرار می گیرد. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات