متدولوژی تحقیقات بازار: تست مقایسه زوجی

متدولوژی تحقیقات بازار: تست مقایسه زوجی 
مقایسه زوجی زمانی است که به یک پاسخ دهنده دو محصول را نشان می دهند و نظرات وی در مورد ویژگی های مورد مقایسه بهتر یا بدتر تشخیص داده می شود. این روش البته به تنهایی اشکالات زیادی دارد ولی در تست های مونادیک و ادامه پی در پی آن کمک کننده است . 

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات