متدولوژی تحقیقات بازار: نردبان قیمت

متدولوژی تحقیقات بازار: نردبان قیمت Gabor-Granger - Price Ladder
این روش برای تعیین قیمت بهینه محصولات جدید خرده فروشی استفاده می شود. از پاسخ دهندگان دعوت می شود تا نظرات خود را در مورد قیمت های از پیش تعیین شده محصول بیان کنند. 
برای پاسخ به سوال اگر این محصول را با قیمت x می خرید؟ سپس بسته به پاسخ قیمت بالا یا پایین می رود. این روش امکان تعیین کشش قیمت بر اساس تقاضا را فراهم می کند. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات