متدولوژی تحقیقات بازار: بخش بندی بازار

متدولوژی تحقیقات بازار: بخش بندی بازار segmentation 
تقسیم بندی راهی برای تعریف و درک مخاطب هدف از نحصول و خدمات شماست. هر بخش دارای مجموعه ای از نیازها و اولویت های خاص خود است که با بستری برای استفاده بعدی در استراتژی های بازاریابی را مشخص می کند. 
تقسیم بندی می تواند از نظر جغرافیایی، جمعیتی، رفتاری و یا سایر مولفه ها برای بازاریابی مناسب باشد. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات