متدولوژی تحقیقات بازار: تحقیقات کیفی

متدولوژی تحقیقات بازار: تحقیقات کیفی qualitative method
برای بسیاری از مشکلات بازاریابی، تکنیک های کیفی گسترده ای مانند گروههای متمرکز، مصاحبه عمیق، بازدید از منازل وجود دارد. 
روش های کیفی به شما امکان می دهد تا علل رفتار انسان و نیروی محرک آنرا درک کنید. 
در فرایند تحقیقات کیفی، فرضیات تعریف می شود که می توان بعنوان فرضیاتی آنرا با روش های کمی تایید کرد. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات