متدولوژی هوشمندی رقبا

متدولوژی های تحقیقات بازار: هوشمندی رقبا یا Competitive Intelligence 
یکی از اصلی ترین رویکردهای مورد استفاده در حل مسائل استراتژیک مانند تعیین اندازه بازار و پیش بینی فروش، کسب اطلاعات مستقیم از رقبا با ابزارهایی مانند مشاهده، گزارش، مطالعه و یا مصاحبه هاست. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات